Fresh grilled eggplant, tomato sauce, parmigiano and fresh mozzarella