Fresh grilled eggplant, tomato sauce, Parmigiano and fresh Mozzarella.